Dofinansowania

Dofinansowanie do leków na warrozę

I.6.3 - Interwencja: wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi


Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji, polegających na zakupie:


  1. produktów leczniczych weterynaryjnych warrozobójczych,

  2. produktów leczniczych do walki z warrozą, zawierających substancje czynne wymienione w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848[2] również w przypadku pasiek, których właściciele posiadają certyfikat produkcji ekologicznej, o której mowa w art. 35 ust. 1 tego rozporządzenia.

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/nabory-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-w-ramach-interwencji-pszczelarskich--ogloszenie-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa

O pomoc może ubiegać się pszczelarz, za pośrednictwem organizacji pszczelarskich działających w formie:

  • związków pszczelarskich;
  • stowarzyszeń pszczelarzy;
  • zrzeszeń pszczelarzy;
  • spółdzielni pszczelarskich;
  • grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej. 

Pszczelarz w danym roku pszczelarskim może ubiegać się o pomoc za pośrednictwem tylko jednej organizacji pszczelarskiej.

Na potrzeby udziału w interwencji I.6.3 „Interwencja w sektorze pszczelarskim - wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”, pszczelarz, w imieniu którego organizacja pszczelarska składa wniosek o przyznanie pomocy musi prowadzić działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis mellifera) i być wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421).

Pomoc przyznaje się na operację, która jest realizowana w jednym etapie.

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji do 90% kosztów netto:

  1. zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych warrozobójczych,
  2. nabycia produktów leczniczych do walki z warrozą, zawierających substancje czynne wymienione w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. Urz. UE L 150 z 14.6.2018, str. 1) – również w przypadku pasiek, których właściciele posiadają certyfikat produkcji metodami ekologicznymi poniesionych i opłaconych przez beneficjenta. 

W przypadku pasiek prowadzących produkcję miodu metodami nieekologicznymi, refundacji podlegają koszty zakupu wszystkich produktów weterynaryjnych warrozobójczych dopuszczonych do stosowania na terytorium Polski. 

W przypadku gospodarstw ekologicznych prowadzących pasieki w systemie produkcji ekologicznej i produkujących certyfikowane produkty pochodzące z pszczelarstwa, o których mowa w art. 2 ust.1 lit. a rozporządzenia 2018/848, refundacji podlegają koszty zakupu produktów leczniczych do walki z warrozą, w tym Varroa destructor, zawierających substancje czynne wymienione w tym rozporządzeniu. 

Ilość refundowanych produktów leczniczych weterynaryjnych dla pszczelarza musi być zgodna z zaleceniem lekarza weterynarii.

Źródło:  Załącznik do Zarządzenia nr 36 /2023 Prezesa ARiMR. REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ NA ROK PSZCZELARSKI 2023. W RAMACH PLANU STRATEGICZNEGO WPR NA LATA 2023-2027. Strona 11-12

Informacja z naszego koła: Leki na warrozę w naszym kole zamawiamy poprzez Pana Marka Grześkowiaka.

W tym roku ostateczny termin zamówienia i zapłaty za leki minął 25 marca 2023r.

Każdy z obecnych na spotkaniu koła  pszczelarzy (sobota 11.03.2023) otrzymał ofertę – propozycję leków do zwalczania warrozy.

Oprócz oferty leków do zwalczania warrozy Pan Marek dokładnie opisał jak zamówić i jak zapłacić za potrzebne leki.

W tym roku przy zamówieniu oprócz nazwy leku, ilości opakowań i kwoty trzeba było podać numer EP (Ewidencji Producentów). Jest to numer otrzymywany z ARiMR (Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Jeżeli pszczelarz w latach 2021 i 2022 składał wniosek o pomoc finansową dla pszczelarzy – pomoc de minimis. Pomoc na przezimowaną rodzinę pszczelą - ma już wyrobiony numer EP.

Jeżeli pszczelarz nie posiada numeru EP: W celu uzyskania numeru identyfikacyjnego w ewidencji producentów, należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów.

Wniosek składa się do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów wraz instrukcją wypełnienia wniosku jest dostępny na stronie internetowej ARiMR. (https://www.gov.pl/web/arimr/wniosek-o-wpis-do-ewidencji-producentow2).

Wniosek o wpis do ewidencji producentów w celu nadania numeru identyfikacyjnego, należy złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Wykaz biur powiatowych wraz z adresami znajduje się na stronie internetowej ARiMR.

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/ewidencja-producentow-rolnych---najczesciej-zadawane-pytania

Opracowała Zofia Palewicz

Zobacz równieź

Image

Jesteśmy kołem terenowym Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy we Wrocławiu

O naszym koleole

Porady

Info