Dofinansowania

Dofinansowanie do matek i odkładów pszczelich

I.6.5 - Interwencja: pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać wyłącznie organizacje pszczelarskie
w imieniu pszczelarzy działające w formie:


 1. związków pszczelarskich;

 2. stowarzyszeń pszczelarzy;

 3. zrzeszeń pszczelarzy;

 4. spółdzielni pszczelarskich;

 5. grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

Pszczelarz w danym roku pszczelarskim może ubiegać się o pomoc za pośrednictwem tylko jednej organizacji pszczelarskiej.

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/nabory-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-w-ramach-interwencji-pszczelarskich--ogloszenie-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa

Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty zakupu:

 • matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
 • odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pszczelimi pochodzącymi z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
 • odkładów lub pakietów pszczelich, od producentów którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, gwarantujących między innymi, że matki pszczele w pakietach i odkładach pszczelich pochodzą z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry. 

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji do 70% kosztów netto zakupu pszczół, z pasiek:

 • które przed rozpoczęciem sprzedaży pszczół w danym roku pszczelarskim przedstawią agencji płatniczej aktualne zaświadczenie weterynaryjne o zdrowotności rodzin pszczelich, wystawione przez lekarza weterynarii wolnej praktyki, a zainteresowanym pszczelarzom, kopię takiego zaświadczenia,
 • w których nie stwierdzono objawów klinicznych chorób pszczół, w szczególności warrozy, nosemozy, zgnilca amerykańskiego i europejskiego, chorób wirusowych oraz grzybicy wapiennej,
 • w których na potrzeby związane z Interwencją wyprodukowano nie więcej łącznie niż 3 pakiety lub odkłady, w przeliczeniu na posiadany pień pszczeli. 

Pszczelarz w danym roku pszczelarskim może otrzymać wsparcie do zakupu matek, pakietów i odkładów pszczelich łącznie, nie więcej niż 50% liczby aktualnie posiadanych przez niego pni pszczelich, w tym nie więcej niż 20% pakietów i odkładów pszczelich

Cena jednostkowa netto matki, pakietu lub odkładu przyjęta do refundacji nie może przekroczyć 300 zł/sztukę.

Źródło:  Załącznik do Zarządzenia nr 36 /2023 Prezesa ARiMR. REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ NA ROK PSZCZELARSKI 2023. W RAMACH PLANU STRATEGICZNEGO WPR NA LATA 2023-2027. Strony 13-14

Informacja z naszego koła: Matki w naszym kole zamawiamy poprzez Pana Romana Wybieralskiego.
W tym roku oprócz rodzaju matek, ilości matek, kwoty i producenta matek musieliśmy podać numer EP (Ewidencji Producentów). Jest to numer otrzymywany z ARiMR (Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). 

Uwaga zmiana w 2023 r. Pasieka licząca do 10 rodzin posiadająca EP oraz wpis do rejestru PIW, może wnioskować o matki. Pasieki ponad 10 rodzin oprócz EP, wpisu do rejestru PIW muszą posiadać SB (Sprzedaż Bezpośrednia) lub RHD (Rolniczy Handel Detaliczny).

Jeżeli pszczelarz w latach 2021 i 2022 składał wniosek o pomoc finansową dla pszczelarzy – pomoc de minimis. Pomoc na przezimowaną rodzinę pszczelą - ma już wyrobiony numer EP.

Jeżeli pszczelarz nie posiada numeru EP: W celu uzyskania numeru identyfikacyjnego w ewidencji producentów, należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów.

Wniosek składa się do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów wraz instrukcją wypełnienia wniosku jest dostępny na stronie internetowej ARiMR. (https://www.gov.pl/web/arimr/wniosek-o-wpis-do-ewidencji-producentow2).

Wniosek o wpis do ewidencji producentów w celu nadania numeru identyfikacyjnego, należy złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Wykaz biur powiatowych wraz z adresami znajduje się na stronie internetowej ARiMR.

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/ewidencja-producentow-rolnych---najczesciej-zadawane-pytania

Opracowała Zofia Palewicz

Zobacz równieź

Dofinansowanie do leków na warrozę

Dofinansowanie do sprzętu pszczelarskiego

Image

Jesteśmy kołem terenowym Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy we Wrocławiu

O naszym koleole

Porady

Info