Dofinansowania

Dofinansowanie do sprzętu pszczelarskiego

I.6.2 - Interwencja: inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych

Beneficjentami interwencji są pszczelarze i producenci produktów pszczelich, którzy mogą się ubiegać o pomoc samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej działającej w formie związków pszczelarskich, stowarzyszeń pszczelarzy, zrzeszeń pszczelarzy, spółdzielni pszczelarskich, grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

Źródło: https://www.dodr.pl/page/aktualnosci/zapowiedz/interwencje-w-sektorze-pszczelarskim

Interwencja: inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych
Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na zakupie nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, tj.:

 1. miodarek,

 2. odstojników,

 3. dekrystalizatorów,

 4. stołów do odsklepiania plastrów,

 5. suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,

 6. topiarek do wosku,

 7. urządzeń do kremowania miodu,

 8. refraktometrów,

 9. wózków ręcznych do transportu uli,
 10. wialni do pyłku,

 11. uli lub ich elementów,

 12. krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych,

 13. urządzeń do omiatania pszczół,

 14. poławiaczy pyłku,

 15. sprzętu do pozyskiwania pierzgi,
 16. wag pasiecznych,

 17. pakietów ramek ulowych,
 18. kamer cyfrowych.

W ramach interwencji I.6.2 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”, pszczelarz składający wniosek o przyznanie pomocy indywidualnie bądź pszczelarz objęty wnioskiem organizacji pszczelarskiej musi:

 1. prowadzić działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis mellifera) i jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 2. umieszczać na rynku produkty pszczele, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego),
 3. posiadać co najmniej 10 pni pszczelich. 

Źródło:  Załącznik do Zarządzenia nr 36 /2023 Prezesa ARiMR. REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ NA ROK PSZCZELARSKI 2023. W RAMACH PLANU STRATEGICZNEGO WPR NA LATA 2023-2027. Strona 10

Dotację można otrzymać do max 60% wartości zakupu, w kwocie nie większej niż 15 000 zł i nieprzekraczającej 100 zł na każdą rodzinę pszczelą. Aby otrzymać dotację, trzeba spełnić następujące warunki:

 1. Posiadać przynajmniej 10 rodzin pszczelich.
 2. Posiadać numer weterynaryjny pasieki.
 3. Prowadzić Sprzedaż Bezpośrednią lub RHD.
 4. Posiadać wpis do Ewidencji Producentów (EP). O nadanie numeru w EP można wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Źródło: https://pasieka24.pl/index.php/pl-pl/aktualnosci/wiadomosci-z-polski/3785-ogloszenie-arimr-o-dofinansowaniu-dla-pszczelarzy

Informacja z naszego koła: Jeżeli pszczelarz w latach 2021 i 2022 składał wniosek o pomoc finansową dla pszczelarzy – pomoc de minimis. Pomoc na przezimowaną rodzinę pszczelą - ma już wyrobiony numer EP.

Jeżeli pszczelarz nie posiada numeru EP: W celu uzyskania numeru identyfikacyjnego w ewidencji producentów, należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów.

Wniosek składa się do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów wraz instrukcją wypełnienia wniosku jest dostępny na stronie internetowej ARiMR. (https://www.gov.pl/web/arimr/wniosek-o-wpis-do-ewidencji-producentow2).

Wniosek o wpis do ewidencji producentów w celu nadania numeru identyfikacyjnego, należy złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Wykaz biur powiatowych wraz z adresami znajduje się na stronie internetowej ARiMR.

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/ewidencja-producentow-rolnych---najczesciej-zadawane-pytania

Pomoc w pełnej wysokości i w pierwszej kolejności będzie udzielana młodym pszczelarzom, którzy nie ukończyli 40. roku życia.
Źródło: https://www.dodr.pl/page/aktualnosci/zapowiedz/interwencje-w-sektorze-pszczelarskim

Każdy sprzęt, którego wartość jednostkowa zakupu netto przekracza 1 000 zł, a sprzęt ten podlegał refundacji, musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację, tj. napisem „ARiMR – (rok zakupu)”.

Pomoc przyznaje się na operację, która jest realizowana w jednym etapie.

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji do 60% kosztów netto poniesionych i opłaconych przez beneficjenta zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej.

Pszczelarz składający wniosek indywidualnie bądź za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej zobowiązany jest do dokonania zakupu sprzętu pszczelarskiego za własne środki. 

Pomoc jest udzielana do wysokości limitu na pszczelarza, który wynosi 100 zł na jeden posiadany pień pszczeli (wg stanu na dzień złożenia wniosku) oraz nie więcej niż 15 000 zł w danym roku pszczelarskim.

Źródło:  Załącznik do Zarządzenia nr 36 /2023 Prezesa ARiMR. REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ NA ROK PSZCZELARSKI 2023. W RAMACH PLANU STRATEGICZNEGO WPR NA LATA 2023-2027. Strona 11

Kosztem kwalifikowalnym operacji są koszty poniesione przez wnioskodawcę nie wcześniej niż od dnia 16 października danego roku pszczelarskiego i nie później niż do dnia 15 października następnego roku pszczelarskiego, przy czym nie są wspierane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed dniem rozpoczęcia danego roku pszczelarskiego, wyjątek stanowi rok pszczelarski 2023, w którym będą refundowane koszty zakupów zrealizowane od dnia 1 stycznia 2023 r.

Źródło:  Załącznik do Zarządzenia nr 36 /2023 Prezesa ARiMR. REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ NA ROK PSZCZELARSKI 2023. W RAMACH PLANU STRATEGICZNEGO WPR NA LATA 2023-2027. Strona 11

Termin i sposób składania wniosków:


 1. Wnioski o przyznanie pomocy w ramach poszczególnych interwencji objętych niniejszym ogłoszeniem można składać w terminie od dnia 3 kwietnia 2023 r. do dnia 18 kwietnia 2023 r. włącznie.
 2. Wnioski o przyznanie pomocy, o których mowa w pkt 1 można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (ePUE).

Szczegółowe warunki przyznania pomocy w ramach interwencji pszczelarskich objętych niniejszym ogłoszeniem określa Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy na rok pszczelarski 2023 w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 opublikowany na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/nabory-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-w-ramach-interwencji-pszczelarskich--ogloszenie-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa

Opracowała Zofia Palewicz

Zobacz równieź

Image

Jesteśmy kołem terenowym Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy we Wrocławiu

O naszym koleole

Porady

Info